Codi Ètic

El sistema de control intern de BHS es basa en la legislació vigent i s’actualitza periòdicament arran dels canvis corporatius i reglamentaris que puguin haver-se produït.
El text refós de la Llei de societats de capital (Llei 31/2014) és la norma jurídica fonamental que regula el funcionament de la Companyia, juntament amb la convicció dels accionistes i de l’equip de direcció sobre la necessitat d’implantar i aplicar les millors pràctiques de bon govern.

El Codi Ètic, representa una eina de referència per a la gestió d’activitats sensibles, per tal de prevenir el risc de cometre els delictes previstos per la normativa sobre societats i per excloure la Companyia de la responsabilitat administrativa relacionada amb aquests delictes.

OBRE EL CODI ÈTIC DE BHS